Ga naar home van Bezoekerscentrum de Breek
Home
B&B de Breek
Activiteitenagenda
Verhuur feestjes
Vergaderen
 Vergaderen in de Breek
 Vergaderen op NAP
 Flexplek
 Uniforme voorwaarden horeca
Uitvaart - Afscheid
Menulijst
Kant-en klare arrangementen
Workshops
Educatie & schoolarrangementen
Geschiedenis
Links
Contact

De Breek hanteert de uniforme voorwaarden voor de horeca: Waaronder:

Algemene voorwaarden:

1) Een optie heeft een geldigheidsduur van een maand. Mocht er serieus interesse zijn kan verzoek ingediend worden de optie met 2 weken te verlengen. Indien zich vóór het verstrijken van de optietermijn een andere gegadigde voor de betreffende datum, tijd en locatie meldt, zal aan de eerste optienemer worden gevraagd de optie, indien gewenst, in een reservering om te zetten.

2) Een optie kan tot uiterlijk twee weken voor datum in een reservering worden omgezet. Indien een optienemer niet tijdig aan de Breek meedeelt de optie in een huurovereenkomst om te willen zetten, heeft de Breek geen enkele verplichting meer de geopteerde datum of data voor de optienemer te reserveren.

3) De huurovereenkomst is van kracht zodra afspraken over de reservering door de Breek en de huurder – mondeling dan wel schriftelijk – zijn bevestigd.

4) Teneinde een soepel en correct verloop van de verhuring mogelijk te maken, dienen alle gegevens omtrent de verhuring minimaal een week voor aanvang van de verhuring bij de Breek bekend te zijn. Lunches, diners etc. zijn uitgezonderd van deze regel : het afgesproken aantal kan tot 3 werkdagen tevoren worden bijgesteld, met een marge van maximaal 10% ten opzichte van het eerder opgegeven aantal. Hierna kan het aantal alleen nog naar boven toe worden bijgesteld.

5) 50% van de factuur ter zake van de zaalhuur, faciliteiten en catering die de huurder is gehouden te voldoen, dient 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. De overige 50% dient 2 weken voor boekdatum te worden voldaan. Wanneer niet wordt betaald volgens de overeengekomen condities, zijn de wettelijk rente, de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten voor de rekening van de huurder.

6) Bij annulering zijn de volgende voorwaarden van kracht:

a. Bij annulering meer dan 6 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende horecaovereenkomst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend is de klant niet gehouden enige vergoeding aan het horecabedrijf te betalen.

b. Bij annulering meer dan 3 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 10% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

c. Bij annulering meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

d. Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

e. Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

f. Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

g. Bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen. 9) De huurder verplicht zich te houden aan de geldende voorschriften betreffende de veiligheid en de openbare orde.

7) De huurder zal de zaal in ordelijke staat achter laten en op het overeengekomen tijdstip ontruimen. Bij verlening van de uren zal de afgesproken zaalhuur worden doorberekend en binnen 2 weken worden voldaan door de huurder. In de in gebruik afgestane ruimten mag niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd, zonder voorafgaande toestemming van de Breek. Schade, welke door of vanwege de huurder aan het gebouw, de inventaris, het erf enzovoort wordt toegebracht of door gebruik is ontstaan, zal door de Breek op kosten van de huurder worden hersteld.

8) De Breek en haar personeel aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade die op welke wijze dan ook tijdens het verblijf in het gebouw of op het erf voor de huurder en/of zijn eigendommen is ontstaan, noch is het personeel aansprakelijk voor verlies of diefstal van kledingstukken of andere privé-goederen van de huurder tijdens zijn verblijf bij de Breek.

9) Door aanvaarding van het gebruik bevestigt de huurder bekend te zijn met de algemene voorwaarden voor optie, huur en catering en de daaruit voortvloeiende verplichtingen en consequenties, in de ruimste zin genomen, stipt te zullen naleven.